SA Põhja-Eesti Turism avaldab riigikantselei saadetud teksti muutmata kujul vastavalt hädaolukorra seaduse paragrahvist 13, millega valitsus kohustab massiteabevahendi valdajaid viivitamata avaldama või edastama muutmata kujul ja tasuta teate eriolukorra väljakuulutamise kohta.

Vabariigi Valitsuse kuulutas oma 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 välja eriolukorra Eesti Vabariigi haldusterritooriumil. Tulenevalt hädaolukorra seaduse paragrahvist 13 kohustab valitsus massiteabevahendi valdajaid viivitamata avaldama või edastama muutmata kujul ja tasuta teate eriolukorra väljakuulutamise kohta.

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 87 punkti 8 ning hädaolukorra seaduse § 13, § 19 lõike 1, § 21 lõike 1 ja § 23 alusel:  

1. Vabariigi Valitsus: 1) kuulutab välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ning vajadusega rakendada hädaolukorra seaduse 4. peatüki 2. jaos sätestatud juhtimiskorraldust ning anda võimalus rakendada vajaduse korral samas peatükis sätestatud meetmeid. Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata; 2) määrab eriolukorra piirkonnaks Eesti Vabariigi haldusterritooriumi;  3) määrab eriolukorra juhiks peaministri. 

2. Eriolukord kehtib kuni 1. maini 2020. a, kui Vabariigi Valitsus ei otsusta teisiti. 

3. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. 

4. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.

Jüri Ratas

Peaminister

Taimar Peterkop

Riigisekretär