Euroopa päeval, 9. mail toimus Raplamaa unikaalses Parvekülas sihtasutuse Põhja-Eesti Turism asutajaliikmete ja nõukogu laiendatud koosolek, kus osalesid ka Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja EAS turismiarenduskeskuse esindajad. Arvestades, et käesoleva perioodi turismi arengukava 2014-2020 hakkab peagi lõppema, siis paluti EAS turismiarenduskeskuse direktor Margus Samelilt Eesti turismipoliitikat käsitlevat ettekannet teemal „EAS turismiarenduskeskuse ootused sihtkohtadele, uued eesmärgid ja pikaajalised plaanid“.

M. Sameli andis ülevaate EAS turismiarenduskeskuse eesmärkidest, mille kohaselt on oluline tõsta võimekust turismivaldkondades, kus turismitulu ühe külastaja kohta on suurem. See tähendab eelkõige äri- ja konverentsiturismi, sealhulgas nutikate teenuste arendamist. Eesmärk on suurendada viie aasta jooksul turismiteenuste eksporti 2,6 miljardi euroni ja rahvusvaheliste konverentside arvu 100-ni. Oluline on suurendada lisandväärtust, kasvatada Aasia turistide ööbimiste arvu neli korda, luua 10-15 uut lennuliini.

© Karmen Paju

M. Sameli andmete kohaselt on Eestis ca 60 turismivõrgustikku, kes tegelevad sihtkoha turunduse ja arendusteemadega – erialaliidud, koostöövõrgustikud, maakondlikud arenduskeskused, turismiinfokeskused, külastuskeskused, omavalitsusliidud, KOVid jne. EAS turismiarenduskeskuse huvi on, et killustatuse asemel oleks turismisihtkohtadel mandaat, võimekus ja vahendid eesmärkide saavutamiseks. 

Arutati Eestis seni kehtiva kolmetasandilise, s.o riik, regioon ja sihtkohad turismikorraldusmudeli teemadel ning kaaluti uute võimalike mudelite rakendamise plusse ja miinuseid. Arvestades, et kuni aastani 2020 kaasa arvatud reguleerib riikliku sihtfinantseerimise põhimõtteid regionaalsete turismiorganisatsioonide programm, siis otsustati turismialase koostöö ja regiooni huvides vähemalt perioodi lõpuni Põhja-Eesti Turismi struktuuriga edasi töötada.

SA Põhja-Eesti Turism on Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa ja Raplamaa omavalitsuste liitude ning mittetulundusühing Eesti Maaturism poolt asutatud turismiorganisatsioon, mille eesmärk on koordineerida ning arendada turismialast tegevust ja turismiettevõtlusele vajalikku keskkonda Põhja-Eestis. Organisatsiooni juhtorganiks on üheteistkümne liikmeline nõukogu.